Về việc tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống Cổng thông tin điện tử