Saturday, 25/06/2022 - 08:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Sơn

Công văn số: 922/ HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Kính gửi: Các trường mầm non, TH, THCS trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ công văn số 1562/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 26/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018;

        Căn cứ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn các cấp học, Phòng GDĐT Sông Công hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD năm học 2017-2018 như sau:

I. Các nhiệm vụ trọng tậm

1. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ CBQL và giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chất lượng hiệu quả công tác, đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường. Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác Khảo thí và KĐCLGD các đơn vị.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để triển khai và tổ chức tốt các kỳ thi và xét tốt nghiệp THCS năm học 2017- 2018. Xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác phối hợp để các kỳ thi trong năm học được tổ chức an toàn đúng quy chế.

  3. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD;

4. Chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp THCS trên địa bàn.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

A. Công tác khảo thí

1. Tổ chức và tham gia thi học sinh giỏi các cấp

        * Cấp Thành phố:

        THCS thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán ngày 25/9/2017; Khoa học kỹ thuật tháng 11/2017; Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 tháng 02/2018.

        * Cấp Tỉnh:

- Ngày 12/10/2017 thi Giải toán bằng máy tính cầm tay môn Toán lớp 9.

- Dự kiến thi KHKT tháng 12/2017.

- Ngày 30/3/2018 thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9.

* Dự thi khu vực:  Ngày 27/10/2017 thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi khu vực môn giải Toán bằng MTCT.

Chú ý:  Các trường THCS cần có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh, thi chọn đội tuyển theo đúng Quy chế. Đáp án và đề thi chọn đội tuyển thi HSG của các đơn vị gửi về bộ phận chuyên môn của cấp học trước kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố ít nhất 10 ngày để Phòng GDĐT quản lý; triển khai thi kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn Ngoại ngữ trong kỳ thi HSG cấp thành phố lớp 9.

2. Tổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học; xét tốt nghiệp THCS, BT THCS

- Các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng quy chế xét tốt nghiệp THCS, BT THCS, những chủ trương quy định về tổ chức xét tốt nghiệp THCS, BT THCS đến với học sinh và cha mẹ học sinh.

- Tổ chức rà soát hồ sơ, đảm bảo tính pháp lý, chính xác của hồ sơ thí sinh, tránh tình trạng bổ sung, đính chính, điều chỉnh sửa chữa sau khi đã xét duyệt danh sách người học.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS, BT THCS hoàn thành trước 15/6/2018.

        3. Công tác tuyển sinh

        - Đối với các trường Mầm non: Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ 5 tuổi phấn đấu đạt 100%.

        - Đối với việc tuyển sinh vào lớp 1: Huy động tối đa số trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi ra lớp. Hoàn thành tuyển sinh năm học 2018-2019 trước ngày 15/8/2018.

        - Đối với việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019 trước ngày 31/7/2018.

- Việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 sẽ có hướng dẫn riêng.

        4. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- Thực hiện theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Phòng GDĐT sẽ có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị.

B. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

          1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về KĐCLGD để mỗi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên đều có những hiểu biết cần thiết về Kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Chú trọng công tác tự đánh giá hằng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trường và đảm bảo yêu cầu của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Thái Nguyên, Phòng GDĐT Sông Công.

2. Đẩy mạnh công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với các trường mầm non, phổ thông. Triển khai tự đánh giá trường MN theo bộ tiêu chuẩn và quy trình, chu kỳ KĐCLGD ban hành theo Thông tư 25/TT-BGDĐT, phấn đấu đến hết năm học 2017-2018 có ít nhất 50% trường mầm non, ít nhất 80% cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá ngoài.

- Tính đến tháng 9/2017 số trường đã đánh giá ngoài và đạt cấp độ 3: Cấp mầm non 06/14 đơn vị = 42,8%, cấp phổ thông có 13/18 đơn vị = 72,2% (trong đó tiểu học 08/12 đơn vị = 66,7%, cấp THCS 05/06 đơn vị = 83,3%).

- Kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài năm học 2017-2018: THCS Lương Sơn tháng 2/2018 (thời gian nộp hồ sơ đăng ký tháng 01/2018), MN Phố Cò tháng 11/2017 (thời gian nộp hồ sơ đăng ký tháng 10/2017), MN Lương Sơn; TH Vinh Sơn tháng 5/2018 (thời gian nộp hồ sơ đăng ký tháng 4/2018).

- Các đơn vị chú ý đảm bảo chất lượng trong báo cáo tự đánh giá; bảo quản hồ sơ KĐCLGD và thực hiện công khai kết quả KĐCLGD theo quy định. Các trường mầm non thường xuyên cập nhật, sử dụng hiệu quả phần mềm hỗ trợ KĐCLGD; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Đối với các đơn vị chưa tiến hành đăng ký đánh giá ngoài, yêu cầu:

+ Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tự đánh giá và kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với điều kiện của đơn vị.

+ Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá (nếu có thay đổi về nhân sự).

+ Thu thập, chọn lọc, xử lý, phân tích, sắp xếp và mã hóa minh chứng.

+ Hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí theo quy định.

+ Công bố báo cáo tự đánh giá.

         - Đối với các đơn vị đã đánh giá ngoài từ những năm học trước, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng. Phòng GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.  

3. Triển khai KĐCLGD chu kỳ 2 đối với các trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm: MN Việt Đức, TH Cải Đan, TH Phố Cò, THCS Thắng Lợi.

4. Khuyến khích các nhà trường tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác KĐCLGD với hình thức phù hợp, hiệu quả.

5. Các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài năm học 2017-2018 khẩn trương hoàn thiện đồng thời có kế hoạch củng cố, tu sửa cơ sở vật chất và các tiêu chuẩn đảm bảo các điều kiện theo quy định của công tác KĐCLGD. Phòng GDĐT Sông Công sẽ tiến hành kiểm tra (lịch cụ thể thông báo sau).        

III. Tổ chức thực hiện

        Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Khảo thí và KĐCLGD chi tiết, cụ thể (có kế hoạch cải tiến chất lượng đối với những đơn vị đã đánh giá ngoài và kế hoạch tự đánh giá đối với những đơn vị chưa đánh giá ngoài). Triển khai và quán triệt kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

       Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần báo cáo kịp thời về phòng GDĐT cho bộ phận chuyên môn từng cấp học để tổng hợp báo cáo Trưởng phòng chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (th/h);

- Lãnh đạo, CBCM phòng (ch/đ);

- Lưu: VT, 40b.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lương Thanh Tâm

 

Tác giả: Phòng GD&ĐT TP Sông Công
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 184
Năm 2022 : 3.017